Chuyên mục: Kiến Thức

Lưu đồ hoạt động Bloackchain

Công nghệ blockchain là gì?

Nó là một phiên bản của một cơ sở dữ liệu phân tán – chính xác hơn, một sổ cái phân phối. Nó có thể được sử dụng để ghi lại bất kỳ giao dịch …